CZERNIK
 

Lp.DataNazwa
1 HISTORIA DĄBROWICY DUŻEJ - wsi ongiś królewskiej - MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY.
CO TO JEST MAŁA OJCZYZNA? – Jest to świat, w którym żyjemy, na co dzień, to najbliższy krajobraz, wszystko to, co jest wokół obecne: przyroda, ludzie i stworzona przez nich kultura — cała, najbliższa nam cywilizacja. Można by ...
2 Tatarzy zawołżańscy a Czerniki
Z historii wiemy że „Aleksander czyli Witołd książę Litewski, pogodziwszy się z Bolesławem Świdrygiełką (książę litewski, podolski, czernihowski – ok.1370-1452) - i osadziwszy go w Polsce, żeby nowych nie wszczynał zamieszek, skoro ...
3 Tuczna
Oba zaścianki – Tuczna i Huszcza zostały założone w XVI wieku przez Dymitra Sapiehę, na polecenie króla Zygmunta Augusta. I oba zaścianki rozwijały się bardzo szybko. Lustracja królewska z 1566 roku wykazała, „że ludność Tucznej do ...
4 Choroszczynka
Niewielka wieś na pn. od Tucznej, notowana w 1570 r. jako Koroszczonka, zwana też Choroszczawką. W 1883 własność Józefa Hempla.
Pierwotnie istniała tu cerkiew unicka p.w. narodzenia N.M.P., ufundowana w I poł. XVII w. przez ...
5 Prześladowania unitów na terenie dzisiejszej gminy Łomazy
…..Ziemio podlaska, drogo krwią polską nabyta,

Polskim ludem obsiana, jak ziarnem żyta,

…………………………………………………………………

Na terenie dzisiejszej gminy Łomazy, ...
6 Połoski
Wieś (w przeszłości wielokulturowa) jest położona przy bocznej drodze z Piszczaca do Kodnia. W XIX wieku liczyła ok. 750 mieszkańców i była jedną z największych w okolicy Białej Podlaskiej.. Mieszkańcami byli katolicy i unici oraz polscy ...
7 Ortel Królewski
Wieś położona na południowy-wschód od Białej Podlaskiej nad rzeczką Zielawą, dopływem Krzny. To dawny zaścianek tatarski i dawna wieś unicka, której mieszkańcy w XIX wieku byli prześladowani. Pozostała po unitach świątynia. Jest to ...
8 Studzianka
Miejscowość położona jest na południe od Białej Podlaskiej nad rzeką Zielawą. W przeszłości tędy przebiegał trakt z Krakowa przez Piszczac i Brześć do Wilna. To dawna królewska wieś, od XVII wieku zamieszkana przez Tatarów za sprawą ...
9 Historia Piszczaca
Tereny, na których zaczął powstawać Piszczac, stanowiły za czasów pierwszych Piastów lesistą i bagnistą przestrzeń. Terytorium to należało do Ziemi Brzeskiej z centralnym grodem w Brześciu nad Bugiem. Obszary te od początku istnienia ...
10 Bokinka Królewska
Powstanie nazwy Bokinka związane jest według mieszkańców z legendą według której : „ Dawno temu przyjechał w te strony król wraz z dworem na polowanie. Zwierza było w bród, szumiały tutaj przecież nieprzebyte puszcze, poprzetykane ...
11 Kościeniewicze
W XVII wieku Lew Sapieha nabył wójtostwo królewskie Ortel ze wsiami Lubenka, Kościenków ( później Kościeniewicze ) i Kniaziami ( Koszoły ). Nazwa "Kościeniewicze" pochodzi od sformułowania "koście nie wiadomo czyje";, co znajduje ...
12 Huszcza
Huszcza jest dawnym zaściankiem szlacheckim założonym w czasach króla Zygmunta Augusta. Zasiedlała go dumna szlachta mazurska.
Lustracja królewska z 1566 roku wykazała, że w Huszczy pierwsi osadnicy nosili następujące nazwiska: ...
13 Historia wsi Koszoły
Było ich trzech: Aleksander Ułan, Czymbaj Murza Rudnicki i Józef Bielak. Wszyscy byli Tatarami i dowodzili najsłynniejszym pułkiem lekkiej jazdy, którą w XVIII wieku zaczęto nazywać ułańską. I każdy z nich, kolejno, był właścicielem ...
14 Historia wsi Dąbrowica Mała
Wieś Dąbrowica Mała powstała nieco wcześniej od dzisiejszej wsi Dąbrowicy Dużej, była nazwana początkowo odwrotnie niż to ma miejsce obecnie tzn. Dubrowicą Wielką (obecnej Dąbrowicy Dużej jeszcze nie było). Jest już uwidoczniona na ...
15 Działalność Banku Włościańskiego w Dąbrowicy Wielkiej
Jednym z elementów powiększania własności chłopskiej była parcelacja większej własności ziemskiej. Dla ludności wiejskiej dość dużą barierą w zakupie ziemi był brak środków finansowych. Działające w tym czasie instytucje kredytowe, ...
16 Uwłaszczenie chłopów we wsi Dąbrowica Wielka
W 1870 roku mierniczy ziemski Antonowicz Polajczek dokonał pełnych pomiarów każdego gospodarstwa chłopskiego we wsi Dąbrowica Wielka będącego w jego użytkowaniu (ziemia pod zabudowaniami, wygony, ogrody, grunta rolne, łąki, ugory i ...
17 Działacze świecy w obronie wiary unickiej
Przed likwidacją siłą obrządku unickiego przez carskiego zaborcę zdecydowana większość mieszkańców wsi Dąbrowica Wielka i w jej okolicach (oprócz Tucznej) należała do tego kościoła (parafia miała siedzibę w Choroszczynce). Unici nie ...
18 Unici podlascy w latach 1875 -1905
Pod koniec XIX wieku w okresie największych represji, likwidacji wyznania greckokatolickiego i „dobrowolne” przyłączenie jej do cerkwi prawosławnej przez władze rosyjskie życie religijne unitów, bojkotujących tak powszechne prawosławie, ...
19 Unici
Unitami lub zwyczajowo uniatami nazywano tych mieszkańców Podlasia, którzy wyznaniowo należeli do Kościoła greckokatolickiego, złączonego w 1596 r. na mocy Unii Brzeskiej z Kościołem katolickim i wyznającego dogmaty katolickie oraz ...
20 Zmarł senior rodu
W dniu 9 lipca 2011 roku zmarł w wieku blisko 84 lat senior rodu w Dąbrowicy Dużej - Franiszek Czernik s.Jana. Mój Ojciec.
2111-10-2012 Autor drzewka został dziadkiem.
Autor tego drzewka wreszcie został dziadkiem - 11 października 2012 roku urodził się wnuk Rafałek. Charakterystyczna i znamienna data - 11 - w tym dniu urodził się mój ojciec, czyli pradziadek Rafałka i również ja. Gratulacje!!!
22 Akta stanu cywilnego z Połosek
https://onedrive.live.com/?cid=5F131CC850CAA6EB&id=5F131CC850CAA6EB%211792
AdministracjaUtwórz nowe kontoPomoc (pdf)RegulaminNaruszenie prawaNasza Genealogia • © PL-SOFT Sp. z o.o.

Data ostatniej modyfikacji: 26-02-2018 13:39, liczba odwiedzin : 29573